společnost Mirel Vratimov a.s., IČO: 259 12 020, se sídlem Mourová 114/7, 739 32 Vratimov,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2603, 
tel: +420 596 732 673, email: mirel@mirelon.cz (dále jen "prodávající").
 
==I. Všeobecné informace==
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") platí pro nákup v internetovém obchodě www.mirelon.com, provozovaném prodávajícím. VOP vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník"). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP a smlouvou občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele). Tyto VOP obsahují rovněž poučení pro spotřebitele, která jsou vyžadována zákonem.
 
==II. Vymezení některých pojmů==
 
Dodavatel/prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. V případě těchto VOP se jedná o společnost Mirel Vratimov a. s.
 
Spotřebitel/kupující je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 
Podnikatel/kupující je kupující, který není spotřebitelem. Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován za podnikatele. Podnikatel nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Na právní vztahy s podnikatelem se následně nepoužijí některá ustanovení o ochraně spotřebitele (například dle ust. § 1810 a násl. občanského zákoníku). Obecně se za podnikatele považuje osoba, která při objednání zboží či při převzetí zboží či při fakturaci uvede svou firmu, sídlo a IČ dle obchodního rejstříku nebo jiného registru ekonomických subjektů (např. ARES).
 
Kupní smlouva. Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení závazné objednávky kupujícího ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
 
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
 
==III. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách==
 
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 
==IV. Objednávka==
 
4. 1 Možnosti podání objednávky:
 
využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v "nákupním košíku"
 
e-mailem - objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu: mirel@mirelon.com
 
faxem - objednávku můžete faxovat na telefonní číslo +420 596 732 693
 
poštou - na adresu sídla prodávajícího
 
4. 2 Náležitosti objednávky Objednávka musí obsahovat:
 
prodávajícího - obchodní firmu (název) a sídlo, IČ prodávajícího
 
kupujícího - jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.
 
přesnou specifikaci a množství zboží
 
vybraný způsob platby - hotovost, dobírka nebo proforma faktura
 
způsob dodání
 
dodací adresu
 
cenu zboží, cenu dopravy a konečnou částku k úhradě
 
Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. Potvrzení o přijetí objednávky obsahuje mj. potvrzení druhu zboží, ceny, množství a předpokládaný termín dodání objednaného zboží. V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne nějaké nesrovnalosti, neprodleně kontaktuje prodávajícího.
 
==V. Objednávka a uzavření kupní smlouvy==
 
Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné. Kupní smlouva je uzavřena až doručením potvrzení o přijetí objednávky.
 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupující bere na vědomí, že v důsledku výslovného vyloučení aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku odesláním objednávky nevzniká kupujícímu právní nárok na uzavření kupní smlouvy a prodávající tak není povinen kupní smlouvu s kupujícím uzavřít. Vystavení zboží na webovém rozhraní je pouze výzvou k podávání nabídek.
 
Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do úplného zaplacení kupní ceny majetkem prodávajícího.
 
Náklady na objednávku odpovídají běžným telekomunikačním poplatkům a kupující si hradí své náklady sám.
 
==VI. Označení zboží a údaje o jeho hlavních vlastnostech==
 
Prodávající prodává zejména izolační materiály vlastních značek MIRELON(R) a STARLON(R), průmyslové obaly, sportovní pomůcky, polystyrenové potravinové misky a menuboxy, průtažné potravinářské PVC fólie a další zboží určené pro domácnosti a gastro provozy. Označení zboží 
a údaje o jeho hlavních vlastnostech jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího www.mirelon.cz v sekci "Produkty", a to jednotlivě u každého zboží, popřípadě odkazem 
- proklikem na další internetové stránky (výrobce, distributora apod.).
 
==VII. Práva a povinnosti prodávajícího==
 
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a dodací (záruční) list.
 
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.
 
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 
zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 
změnila se výrazným způsobem prodejní cena
 
V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.). Pokud již kupující za zboží zaplatil a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.
 
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že z důvodu technické chyby nebo omylu bude na e-shopu u zboží uvedena cena objektivně a zjevně nepřiměřená. Je-li ovšem cena zboží objektivně a zjevně nepřiměřená, resp. výrazně nižší, než jsou obvyklé limity ceny zboží, je kupující povinen ujistit se u prodávajícího (např. telefonicky, emailem), zda tato cena skutečně platí.
 
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 
§ 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
 
==VIII. Práva a povinnosti kupujícího==
 
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.
 
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením a je si vědom, že uskutečněním objednávky se zavazuje k platbě. Zboží je možné uhradit několika způsoby:
 
Hotovost - platba v hotovosti při osobním odběru zboží na naší provozovně
 
Dobírka - platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce
 
Proforma faktura - na základě objednávky je vystavena zálohová faktura a po jejíž úhradě je zboží odesláno
 
Bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího vedený u Unicredit bank 
č. ú. 2102988848/2700.
 
Při platbě převodem na účet a osobním převzetí můžete zboží vyzvednout jen při předložení OP, v případě vyzvednutí zboží jinou osobou, než osobou uvedenou v objednávce je potřeba uvést jméno osoby v poznámce objednávky.
 
Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo 
od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.
 
Kupující není povinen platit zálohu nebo obdobnou platbu, s výjimkou případů, kdy je taková platba před uzavřením smlouvy individuálně sjednána.
 
==IX. Jakost při převzetí a odpovědnost prodávajícího za vadu zboží==
 
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 
až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele).
 
Dle § 2095 OZ prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 
V souladu s § 2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:
 
a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 
b) je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
 
c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu,
 
d) je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 
e) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 
f) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,
 
g) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
 
Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle písm. e), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.
 
Písm. d) - g) se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
 
Kupující je oprávněn vytknout vadu, které se projeví u zboží, v době dvou (2) let od převzetí zboží. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat. U zboží s uvedeným datem použitelnosti, minimální trvanlivosti nebo doby, do které má být zboží spotřebováno, na obalu zboží, je kupující oprávněn vytknout vadu do data použitelnosti, minimální trvanlivosti nebo doby, do které má být zboží spotřebováno, uvedené na tomto obalu zboží. Kupující musí dodržet podmínky skladování takového zboží. V případě reklamace tohoto zboží by kupující neměl obal zboží otevřít, s výjimkou případů, kdy je to nutné pro zjištění vady.
 
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
 
Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
 
Při koupi použitého zboží kupující oprávněn vytknout vadu zboží, která se projeví v době jednoho roku od převzetí.
 
Práva z vadného plnění se nevztahují na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím, které je v rozporu s návodem. Návod je kupujícímu zasílán u vybraných druhů zboží a také je uveden u některých druhů zboží na webovém rozhraní obchodu v sekci "Produkty", popřípadě odkazem - proklikem na další internetové stránky (výrobce, distributora apod.). Práva z vadného plnění se také nevztahují na poškození zboží nadměrným mechanickým opotřebením. Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Práva z vadného plnění se dále nevztahují na vady vzniklé v důsledku úpravy zboží provedené kupujícím, používáním zboží v podmínkách odlišných od podmínek, které byly určeny prodávajícím. Práva z vadného plnění se také nevztahují na zboží, které bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými návodu ke zboží nebo všeobecnými zásadami nebo jestliže vada vznikla nebo byla zhoršena provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení prodávajícího. Práva z vadného plnění se dále nevztahují na zboží, u kterého uplynula doba použitelnosti, minimální trvanlivosti nebo doba, do které má být zboží spotřebováno, uvedená na obale zboží.
 
Veškeré vady zboží, které mohly být při náležitém provedení prohlídky s vynaložením odborné péče zjištěny, musí kupující podnikatel oznámit při převzetí zboží. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem. Jedná-li se o skrytou vadu, která nemůže být při řádné prohlídce zjištěna, kupující oznámí prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání zboží kupujícímu. V případě koupě zboží s uvedeným datem použitelnosti, minimální trvanlivosti nebo doby, do které má být zboží spotřebováno, na obalu zboží, musí kupující podnikatel vytknout vadu do data použitelnosti, minimální trvanlivosti nebo doby, do které má být zboží spotřebováno, uvedené na tomto obalu zboží. Kupující podnikatel musí dodržet podmínky skladování takového zboží. V případě reklamace tohoto zboží by kupující neměl obal zboží otevřít, s výjimkou případů, kdy je to nutné pro zjištění vady.
 
Kupující podnikatel může zrušit objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud ještě nebylo jím objednané zboží vyskladněno ze skladu dodavatele. V případě výroby zboží na zakázku kupujícího může kupující, který není spotřebitelem, zrušit objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud ještě nebyla zahájena výroba zboží na zakázku kupujícího.
 
V případě situace dle předešlého odstavce bude s kupujícím domluven další postup (náhrada objednaného zboží jiným, definitivní zrušení objednávky apod.)
 
==X. Poučení spotřebitele o právech z vadného plnění==
 
Spotřebitele se týkají i ta ustanovení z předešlé části těchto VOP, kde se výslovně nemluví 
o kupujícím podnikateli. Spotřebitel se uzavřením kupní smlouvy zavazuje poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace.
 
Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl spotřebitel při dostatečné péči zjistit. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 
Má-li zboží vadu, může kupující spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 
Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 
Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil.
 
K odstranění vady zboží převezme prodávající zboží na vlastní náklady.
 
Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
 
- prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí,
 
- se vada projeví opakovaně,
 
- je vada podstatným porušením smlouvy,
 
- je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 
Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
 
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.
 
Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého bylo zboží koupeno. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 
Kupující sdělí společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 
Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
 
- došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
 
- použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
 
- nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 
- prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující společnosti, co ještě vrátit může, a dá společnosti náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 
Prodávající neposkytuje záruku ani poprodejní servis.
 
==XI. Místo a způsob reklamace==
 
Práva z vady je kupující oprávněn uplatnit osobně nebo písemně v sídle prodávajícího nebo emailem na adresu mirel@mirelon.cz. Koupi zboží je kupující povinen prokázat potvrzením objednávky, případně jiným věrohodným způsobem. Vada, která je předmětem reklamace, musí být jasně a co nejpřesněji specifikována, zejména jejím popsáním a uvedením způsobu, kterým se vada projevuje.
 
Uplatnil-li kupující spotřebitel reklamaci, prodávající mu neprodleně vystaví písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí třiceti (30) denní lhůty (nebyla-li dohodnuta lhůta delší) může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
 
Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do třech (3) pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 
Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Prodávající a kupující se mohou dohodnout na prodloužení výše uvedených lhůt o dobu nezbytně nutnou v případech, kdy:
 
- nelze vzhledem k charakteru závady, resp. místa jejího výskytu bezpečně provést veškeré úkony, spojené s odstraněním oprávněné reklamace (průběh jiných prací v místě reklamace, které nedovolují splnění lhůty apod.),
 
- není poskytnuta součinnost ze strany kupujícího a není umožněno provedení veškerých úkonů spojených s odstraněním oprávněně reklamované vady nebo není umožněn přístup do míst, kde mají být práce spojené s jejím odstraněním provedeny,
 
- není možno vlivem nepředvídatelných skutečností ovlivněných vyšší mocí nastoupit k plnění úkonů spojených s reklamačním řízením.
 
V těchto případech, kdy nelze provést všechny potřebné úkony spojené s řešením reklamace, není společnost v prodlení s jejím vyřízením a tato doba není započítávána do výše uvedených lhůt, pokud se prodávající s kupujícím dohodli na prodloužení lhůty k reklamaci.
 
Vyřízení reklamace v sobě zahrnuje též písemné vyrozumění kupujícího o výsledku reklamace. Společnost tedy v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 
Kupující není oprávněn bez souhlasu společnosti měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
 
==XII. Odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem a mimosoudní řešení sporů==
 
Byla-li kupní smlouva uzavřena mimo obchodní prostory společnosti nebo prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (např. internet), má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů (14) ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí posledního kusu zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy dodávka zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne první dodávky zboží.
 
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu (např. e-mailem na adresu mirel@mirelon.cz, písemně na adresu doručování, prostřednictvím sms atd.), ve kterém uvede (jméno, příjmení, obchodní firma/název, adresa sídla, případně telefonní číslo a e-mailovou adresu). Využije-li kupující této možnosti, prodávající mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy může kupující použít i vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je dostupný zde: https://www.mirelon.com/cz/obchodni-podminky-wp000300.html Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 
V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky, tj. cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující výslovně neuvedl jinak. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle tohoto článku, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo mu prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, může prodávající dále požadovat po kupujícím úhradu odpovídající snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 
Kupující však nemůže od kupní smlouvy odstoupit, jestliže je předmětem kupní smlouvy:
 
- poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty,
 
- v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
 
- dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 
- dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 
- dodávka zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 
- dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož
i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 
- neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
 
- dodávka zboží v zapečetěném obalu, u které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
 
- dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil,
 
- dodávka novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv, předplatném na jejich dodávání,
 
- o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
 
- uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen,
 
- o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato 
s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení.
 
Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 90 dní ode dne jejího uzavření, bylo-li jeho právo dotčeno nekalou obchodní praktikou prodávajícího nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky. Kupující takto nemůže odstoupit od smlouvy, prokáže-li prodávající, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.
 
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitel, je možno vedle soudní cesty řešit také mimosoudně. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz./
 
==XIII. Cena zboží, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění==
 
Cena zboží odpovídá ceně uvedené u jednotlivého druhu zboží v sekci "E-shop" na internetových stránkách prodávajícího. Cena je uváděna včetně DPH.
 
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen před uzavřením kupní smlouvy, a to v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží, a to kdykoliv před uzavřením kupní smlouvy. Cena zboží může být dále změněna v případě požadavků kupujícího na jinou kvalitu, rozměry či rozsah zboží. O případné změně ceny zboží je prodávající povinen kupujícího před uzavřením kupní smlouvy informovat.
 
Kupující se na základě kupní smlouvy zavazuje vedle platby kupní ceny také uhradit náklady na dopravu spojené s dopravou zboží kupujícímu. Celková cena zboží je tak uváděna vč. DPH 
a vyjadřuje cenu včetně všech dalších poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění souvisejících s koupí zboží s výjimkou nákladů na dopravu zboží. Výše nákladů na dopravu zboží se odvíjí od kupujícím zvoleného způsobu dopravy zboží, jak je uvedeno níže.
 
V případě, že z důvodu technické chyby nebo omylu bude na e-shopu u zboží uvedena cena objektivně a zjevně nepřiměřená, je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. Je-li ovšem cena zboží objektivně a zjevně nepřiměřená, resp. výrazně nižší, než jsou obvyklé limity ceny zboží, je kupující povinen ujistit se u prodávajícího (např. telefonicky, e-mailem), zda tato cena skutečně platí. Pro vyloučení všech pochybností prodávající uvádí, že za cenu objektivně a zjevně nepřiměřenou se považuje cena zboží po slevě, která bude vyšší než 70 % z původní ceny zboží.
 
==XIV. Dodací podmínky==
 
Prodávající využívá k dodání kupujícím objednaného zboží veřejné smluvní přepravce, zejména Českou poštu, sběrné služby a soukromé dopravce. Smluvená doba dodání je do 48 hodin po expedici zboží. Termín expedice zboží závisí na druhu zboží, skladové zásobě, ověření objednávky a dohodnutém způsobu platby. Nejpozději však bude zboží kupujícímu doručeno do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebude-li ujednáno jinak.
 
Ceník dodání zboží:
 
Platba předem - 100 Kč / objednávka (121 Kč s DPH)
 
Dodání na dobírku - 100 Kč / objednávka (121 Kč s DPH)
 
Dobírka - 25 Kč s DPH
 
Osobní odběr - 0,- Kč / objednávka
 
Dodání na Slovensko - kalkulováno dle skutečných nákladů
 
V případě akce "Doprava zdarma" u vybraných výrobků je tato platná pouze pro dodávky v rámci ČR.
 
U neskladných/nadměrných balíků si vyhrazujeme právo navýšit cenu dopravného a případně také požadovat platbu předem. O těchto skutečnostech budeme zákazníka informovat předem.
 
Dopravné zdarma při hodnotě objednávky 6050,- Kč včetně DPH a vyšší. Tato podmínka je platná pro dodávky v rámci ČR.
 
Hodnota dopravného na Slovensko se počítá dle skutečných rozměrů zásilky, váhy a vzdálenosti z Vratimova do místa určení v rámci Slovenska. Vzhledem k širokému sortimentu našich výrobků bude Vám konečná hodnota dopravného sdělena e-mailem po uskutečnění objednávky a poté bude její hodnota uvedena v zálohové faktuře. Pro objednávky se zásilkou na Slovensko je pro přepočet cen používán kurz devizového trhu dle ČNB, platný k prvnímu pracovnímu dni v daném měsíci.
==XV. Upozornění ke zboží==
 
Návod k použití jednotlivých druhů zboží je kupujícímu zasílán u vybraných druhů zboží a také je uveden na internetových stránkách prodávajícího v sekci "Produkty" u jednotlivých produktů, případně odkazem - proklikem na další internetové stránky (výrobce, distributora apod.).
==XVI. Informace poskytnuté v souvislosti s uzavřením smlouvy za použití elektronických prostředků==
Kupní smlouva, resp. potvrzení o přijetí objednávky je archivováno prodávajícím v elektronické podobě, není veřejně přístupná a její obsah je kupujícímu dostupný v rámci potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky.
Technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou následující:
 
- Za účelem vytvoření a odeslání objednávky prostřednictvím e-shopu vloží kupující zboží 
do elektronického nákupního košíku a následně také vyplní objednávkový formulář
 
- Před odesláním objednávky je kupující povinen zkontrolovat správnost a pravdivost všech údajů. Kupující nese odpovědnost za škodu způsobenou prodávajícímu uvedením nesprávných či nepravdivých údajů.
 
- Po odeslání objednávky bude na kontaktní e-mail kupujícího doručeno potvrzení prodávajícího 
o přijetí objednávky. Doručením tohoto potvrzení je uzavřena kupní smlouva.
 
- Odesláním objednávky kupující vyjadřuje výslovný souhlas se zněním obchodních podmínek.
 
Kupní smlouva může být rovněž uzavřena v písemné podobě, případně s využitím faxu nebo emailu, kdy si strany ujednají veškeré podstatné náležitosti smlouvy.
 
Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky je možné zjistit pomocí dotazu na e-mail: mirel@mirelon.cz, přičemž tyto chyby je možné opravit nejpozději do okamžiku, než bude 
na kontaktní e-mail kupujícího doručeno potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky.
==XVII. Ochrana osobních údajů==
 
Společnost Mirel Vratimov a.s., se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě kupní smlouvy či souhlasu poskytnuty kupujícím, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
 
V souvislosti se shora uvedeným poskytuje prodávající kupujícímu následující informace týkající se zpracování osobních údajů kupujícího: https://www.mirelon.com/cz/obchodni-podminky-wp000300.html
==XVIII. Závěrečná ustanovení==
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2023